Neotvorený Dar: Príručka emocionálnej gramotnosti (Paperback)

Neotvorený Dar: Príručka emocionálnej gramotnosti By Dan Newby, Núñez Lucy Cover Image
$19.95
Not in stock at Boswell. Available to order.

Description


Sp sobuj v m em cie nepohodu? Chceli by ste niekedy, aby boli jednoducho preč? Chceli by ste, aby sa v m zilo ľahsie a's hlbs m porozumen m tomu, čo c tite?

Neotvoren dar navzdy zmen v's vzťah k em ci m.

Emocion lnou gramotnosťou naz vaj autori tak roveň porozumenia em ci m, ze ich poklad me za kazdodenn 's časť n sho zdrav ho uvazovania. V emocion lne gramotnom svete by sme nemali viac vn mať em cie ako nepr jemn az desiv , ale ako n stroj, ktor m me vsetci k dispoz cii, aby sme lepsie kr čali zivotom. Kniha poz va čitateľa na cestu, ktor povedie k nov mu ch paniu em ci , ich čelu a lohe, ktor maj v zivote, po akom t zime. Neotvoren dar odhaľuje to, čo sme o em ci ch doteraz nevedeli. Em cie totiz nekonkuruj rozumu, ale naopak,'s podstatnou's časťou myslenia, neust le n m poskytuj inform ciu o svete okolo n's, kazd em cia m specifi ck čel a star sa konkr tny aspekt n sho zivota. Zivot bez em ci by bol ako umenie bez farieb.Product Details
ISBN: 9781732450936
ISBN-10: 1732450935
Publisher: Daniel Newby
Publication Date: May 15th, 2019
Pages: 304
Language: Slovak